Cảnh quê

Kế bên ruộng lúa cạnh vườn rau
Trồng cấy quanh năm đủ loại màu
Vàng rỡ quanh cồn hàng ngô bắp
Lượn vòng ao cá, khách thăm câu
Nhờ trời mưa thuận năng suất lúa
Hoa quả ùn thêm dạ chẳng sầu
Có cảnh vườn trên, cùng ao dưới
Mùa nào thức ấy, có thiếu đâu
0 Responses